Mobile 1: +383 (0) 44 31 82 82

Konkurs: Kontabilist

05.02.2021 | 16:13
Konkurs: Kontabilist

Albasoft SHPK

 

Pozita: Kontabilist

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

·         Mbajtja e kontabilitetit, arkës dhe të gjitha pagesave dhe furnizimeve të nevojshme.

·         Deklarimi dhe pagesa e tatimeve në mënyrë të rregullt dhe me kohë

·         Lista e pagave çdo muaj, kalkulon zbritjet/bonuset dhe pagat që janë me përqindje

·         Bën optimizimin e taksave

·         Mbanë listën e inventarit për të gjitha asetet e prekshme të bizneseve

·         Mbanë listën e aseteve të paprekshme

·         Mbanë shënime mbi xhirollogaritë hyrje/dalje

·         Përcjellë listën e aseteve të prekshme dhe paprekshme përmes planit të amortizimit dhe zhvlerësimit

·         Përgatit pasqyrat financiare (Pasqyrën e të ardhurave, bilancin e gjendjes dhe pasqyrën e rrjedhjes së parasë)

·         Raporton për punën e kryer tek drejtori, zv. drejtori, apo personit të caktuar nga ta

 

Përgatitja dhe shkathtësitë profesionale:

·         Fakulteti Ekonomik, drejtimi financa dhe kontabilitet

·         Preferohet të jetë kontabilist i certifikuar

·         Të ketë njohuri për programet e kontabilitetit që përdoren në vend dhe jashtë vendit

·         Të ketë njohuri në përdorimin e Microsoft Office-it

·         Të njoh legjislacionin tatimor të vendit

·         Konsiderohet përparësi njohja e gjuhës Angleze

·         Të jetë bashkëpunues, i besueshëm dhe të punoj në ekip

·         Përvojë në mbajtjen e kontabilitetit së paku 2 vjet

 
Konkursi i hapur deri me datën: 21.02.2021
Dërgo CV-në tuaj në info@albasoftgroup.com
Tel: 044318282  
List of videos
Top